Rüzgâr


YEKA RES-1 PROJESİ
 • 09.10.2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında 13.04.2017 tarih ve 30037 sayılı Resmi Gazetede "Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı” yayımlanmıştır.
 • 1000 MWe kurulu gücündeki projenin yarışması 03.08.2017 tarihinde yapılmış ve 26/02/2018 tarihinde YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanmıştır.
 • Yarışmayı Kazanan tarafından; yerli malı belgeli ve istenilen yerli katkı oranlarına göre üretilmiş ve/veya tedarik edilmiş olan Aksamın bir araya getirilerek toplam yerlilik oranı asgari %65 olacak şekilde rüzgâr türbini üretimi yapılacak bir fabrika kurulacaktır. Fabrika, 21 ay içinde üretime başlayacak olup tek vardiyada en az 150 adet/yıl veya 400 MW/yıl rüzgâr türbini üretim kapasitesine sahip olacak şekilde kurulacaktır.
 • 21 ay içinde AR-GE merkezi kurulacak ve 10 yıl boyunca rüzgâr enerjisi teknolojileri konusunda katma değeri yüksek çıktıların elde edileceği AR-GE faaliyetleri yürütülecektir.
 • Toplam kapasitesi 1000 MW olacak şekilde rüzgar elektrik santralleri (RES) kurulacak ve işletilecektir. Kurulacak RES’lerin tamamında yerli malı belgeli ve istenilen yerli katkı oranlarına haiz rüzgar türbinleri ve tesis sahası bileşenleri kullanılacaktır.

 

YEKA RES-2 PROJESİ
 • 09.10.2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında 07.11.2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazetede YEKA-RES-2 Yarışma İlanı yayımlanmıştır.
 • Rüzgar enerjisine dayalı toplam 1000 MWe gücünde YEKA RES-2 yarışması için rüzgar potansiyeli yüksek bağlantı bölgeleri ve kurulabilecek RES kapasiteleri (Balıkesir - 250 MWe, Çanakkale – 250 MWe, Aydın - – 250 MWe ve Muğla– 250 MWe) belirlenmiş ve bu bölgeler için 30.05.2019 tarihinde yarışmaları yapılmıştır.
 • Toplam kapasitesi 1000 MW olacak şekilde rüzgar elektrik santralleri (RES) kurulacak ve işletilecektir. Kurulacak RES’lerin tamamında yerli malı belgeli ve istenilen yerli katkı oranlarına haiz rüzgar türbinleri ve tesis sahası bileşenleri kullanılacaktır.

 

Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik Gereği İstenen Bilgiler
 • RES Lisans Başvuruları için Teknik Değerlendirilme Formu ( İndir )

 

Rüzgar Kaynağına Dayalı LİSANSSIZ Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik Gereği İstenen Belgeler

20.10.2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Rüzgâr Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı maddesi birinci ve ikinci fıkraları gereği lisanssız elektrik üretim kapsamında yapılan rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin teknik değerlendirmelerinin yapılabilmesi için Genel Müdürlüğümüze YEPDİS üzerinden aşağıda verilen bilgi ve belgelerin sunulması gerekmektedir.

 • Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilen teknik değerlendirme bilgi formu ve MS Excel formatında hazırlanan teknik değerlendirme formu, ( İndir )
 • Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinden veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları tarafından verilen onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi.

Aşağıda verilen durumlarda başvurular olumsuz olarak değerlendirilecektir:

 • Teknik değerlendirme bilgi formunda bilgi eksikliği,
 • Santral sahasını oluşturan köşe koordinatlarının birbirini takip eden ardışık sırada olmaması,
 • Lisanssız elektrik tesisinin başka bir lisanssız ve bağdaşmaz alanlardaki tesisleri (lisanslı, YEKA …) almış üretim tesisi/tesislerini etkilemesi,
 • Başvuruda belirtilen türbin koordinatları merkez kabul edilerek yarıçapı türbin rotor kanat uzunluğu olacak şekilde çizilecek olan dairesel bir alanın, başvuruda belirtilen arazi sınırının dışına taşması hali.

Lisanssız RES Teknik Değerlendirme Sonuçları

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 7’nci maddesi onuncu fıkrasında “Teknik değerlendirmesi uygun bulunan başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan edilen rüzgâr enerjisine dayalı başvuru sahipleri Teknik Etkileşim İzni için TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne başvuruda bulunur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM’in ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'e sunulur. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne Teknik Etkileşim İzni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;
a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin Teknik Etkileşim İzni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından İlgili Şebeke İşletmecisine bildirilir. İlgili Şebeke İşletmecisince (a) bendi kapsamındaki başvurular reddedilir.” hükmü amirdir. Özellikle rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi başvuru sahiplerinin mağduriyetlerinin oluşmaması adına Genel Müdürlüğümüz internet sitesini takip etmeleri faydalı olacaktır.

Her ay teknik değerlendirmesi Genel Müdürlüğümüzce uygun bulunan rüzgar enerjisine dayalı başvurulara ait teknik değerlendirme raporları aşağıdaki linkte yer almakta olup organize sanayi bölgelerinde yer alan başvurular bölgede görevli şebeke işletmecisinin linkinde yer almaktadır.

 

REPA-Alansal veya Noktasal Rüzgâr Kaynak Bilgisi Temini için Yapılması Gerekenler

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA); Türkiye rüzgar enerjisi potansiyelini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Bu atlasta verilen rüzgâr kaynak bilgileri ve dinamik yapılı tematik haritalar rüzgâr enerjisi uygulamaları ve rüzgârın dikkate alınması gereken diğer faaliyet alanları (orman yangınlarıyla mücadele, hava kirliliği konsantrasyonlarının izlenmesi, dağ ve deniz sporları, denizcilik aktiviteleri, tarımsal uygulamalar, vb.) için önemli bir bilgi alt yapısı sağlamaktadır. REPA ile özellikle rüzgâr enerjisi uygulamalarında yatırım yapılabilecek rüzgâr kaynak alanları kolaylıkla belirlenmekte, ön fizibilite çalışmaları yapılabilmekte, rüzgâr kaynağı arama amacıyla yapılan çalışmalar ortadan kaldırılarak zaman ve ekonomik tasarruf sağlanmakta ve kullanıcılar ile enerji planlamacılarının veriye dayalı kararlar almaları sağlanmaktadır.

Veri Satış Başvurusu ve Takibi

 

Teknik Etkileşim Analizi (TEA) İş Akışı
 • ÖNLİSANSLI / LİSANSLI BAŞVURULAR İÇİN YOL HARİTASI

   


   

  Ekler

  EK - 1 (BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER) ( İndir )

  EK - 2 (YÜKÜMLÜLÜK BELGESİ/TAAHHÜTNAME)( İndir )

   

 • LİSANSSIZ BAŞVURULAR İÇİN YOL HARİTASI

  • TÜRBİNLERİN ZEMİNDEN ULAŞABİLECEĞİ MAKSİMUM YÜKSEKLİK (PARATONER DAHİL) 60 METRENİN ÜZERİNDE OLMASI HALİNDE


   Ekler

   EK - 1 (BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER) ( İndir )

   EK - 3 (YÜKÜMLÜLÜK BELGESİ/TAAHHÜTNAME) ( İndir )

   EK - 4 (DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER) ( İndir )

    

  • TÜRBİNLERİN ZEMİNDEN ULAŞABİLECEĞİ MAKSİMUM YÜKSEKLİK (PARATONER DAHİL) 60 METRE VE ALTINDA OLMASI HALİNDE


   Ekler

   EK - 5 (YÜKÜMLÜLÜK BELGESİ/TAAHHÜTNAME) ( İndir )

   EK - 6 (DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER) ( İndir )

    

 

YEKA PROJELERİ İÇİN TEA İŞ AKIŞI

Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, MİT, EPDK, TÜBİTAK ve TEİAŞ arasında “Rüzgar Enerji Santrallerinin Kurulmasının Genelkurmay Başkanlığının Sorumluluğunda İşletilen Haberleşme, Seyrüsefer ve Radar Sistemlerine ve İçişleri Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığı’nın Sorumluluğunda İşletilen Sistemlere Olan Etkileşimi Konusunda İzin Süreçlerinin Oluşturulmasına İlişkin Protokol” kapsamındaki tüm çalışmaların Taraflar ve üçüncü taraflarla koordinasyonu sağlanmaktadır. Lisanssız RES projeleri için taahhütlerde belirtilen şartların ilgili projenin bağlantı anlaşmasına derci sağlanmaktadır. Üçüncü tarafların ilgili projeleri için görüşme talepleri doğrultusunda Protokole taraf ilgili kurumlarla toplantılar düzenlenmiştir.


   

Duyurular