Hakkımızda

19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile, enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların, ülkenin güvenliği ve refahı, milli ekonominin gelişmesi ve güçlenmesi doğrultusundaki hedefleri gerçekleştirmek üzere Bakanlığın ana hizmet birimlerinden biri olarak “Enerji Dairesi Başkanlığı” olarak ihdas edilmiş, 12/08/1993 ve 505 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de “Enerji İşleri Genel Müdürlüğü” (EİGM) olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Enerji kaynaklarının ve tesislerinin envanterini tutmak ve memleketin her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli planlamaları yapmakla mükellef olan EİGM, enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak sorumluluğunu taşımaktadır. Bu kapsamda, 5 Genel Müdür Yardımcılığı ve 9 Daire Başkanlığı ile EİGM tarafından yürütülen başlıca faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır:

  • Elektrik ve doğal gaz piyasalarına ilişkin yeniden yapılanma ve liberalizasyon çalışmalarının Bakanlık adına yürütülmesi ve bu kapsamda ilgili birincil mevzuat ve Strateji belgelerinin oluşturulması,
  • Arz güvenliği çalışmalarının Bakanlık nezdinde koordine edilerek Arz Güvenliği raporunun hazırlanarak Bakanlar Kuruluna sunulması, 
  • Özelleştirme çalışmalarının koordinasyonu,
  • Elektrik üretim tesislerine ilişkin proje onay ve kabul işlemlerinin yürütülmesi,
  • Genel aydınlatma giderlerinin ödenmesi,
  • Yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki projelerin sözleşmeleri çerçevesindeki işlemlerin yürütülerek ilgili hukuki süreçlere destek sağlanması,
  • Genel Enerji Dengesinin yıllık olarak hazırlanması,
  • ESİS sisteminin işler hale gelmesine yönelik işlemlerin koordinasyonu,

Duyurular