Elektrik Üretim Tesisleri Ön Proje Onayı

  • Daire Başkanlığı tarafından havale edilen ön projeler, ilgili branş mühendislerince incelenir.
  • İnceleme sonucunda uygun bulunan ön projeler süresi içerisinde onaylanır. 
  • İnceleme sonucunda kısa sürede düzeltilebilir nitelikte eksik ve/veya yanlışlar tespit edilen projelerde, tespit edilen hususlar;
  1. Lisans sahibi firma ve proje müellifi firma yetkililerine, proje ekibi sorumlu mühendisi tarafından ve Bakanlık e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda, ya da
  2. Lisans sahibi firma ve/veya proje müellifi firma yetkilileri ve projeyi inceleyen branş mühendislerinin katılımı ile gerçekleştirilecek toplantıda yazılı tutanak ile bildirilir.
  • Bildirilen eksik ve/veya yanlışlar çerçevesinde revize edilen ve Bakanlığa süresi içerisinde yeniden sunulan projelerin ilgili branş mühendislerince uygun bulunması halinde, ilgili ön projeler onaylanır.
  • İnceleme sonucunda, kısa sürede düzeltilebilir nitelikte olmayan eksik ve/veya yanlışların tespit edildiği projelerde; lisans sahibi firmanın ön proje onay başvurusu, inceleme sonuçları ile birlikte yazılı olarak iade edilir.

Duyurular