DAİRE BAŞKANLIKLARI

 • Enerji Arz Güvenliği, Piyasalar ve İstatistik Daire Başkanlığı

  GÖREV TANIMLARI 

  1.  Elektrik Enerjisi Arz Güvenliği Raporunu hazırlamak. 
  2.  Elektrik arz-talep durumunu, piyasasını ve şebeke gelişimini izlemek ve raporlamak. 
  3.  Elektrik üretimi amaçlı kömür rezervlerini, arz-talep durumunu ve kömür piyasasını izlemek ve raporlamak. 
  4.  Hidro enerji potansiyelini, enerjiye kullanılma durumunu izlemek ve raporlamak. 
  5.  Doğal gaz arz-talep durumunu, piyasasını ve şebeke gelişimini izlemek ve raporlamak. 
  6.  Petrol rezervlerini, arz-talep durumunu ve petrol piyasasını izlemek ve raporlamak. 
  7.  Kritik enerji altyapılarının güvenliği ile ilgili koordinasyonu sağlamak, bu kapsamda düzenlenen tatbikatlara katılmak. 
  8.  Arz güvenliği risk analizi yapmak ve muhtemel risklerin etkilerini değerlendirmek ve raporlamak. 
  9.  Arz Güvenliği Koordinasyon Kurulu Toplantılarını organize etmek, sekretaryasını yürütmek ve toplantı kararlarının uygulanmasını takip etmek. 
  10. Elektrik ve doğal gaz arz-talebini etkileyen meteorolojik olayları izlemek ve raporlamak. 
  11. Kritik enerji yatırımlarını izlemek ve raporlamak. 
  12. Kısa ve orta dönemli elektrik ve doğal gaz talep tahmini yapmak ve raporlamak. 
  13. Seferberlik ve savaş hallerinde elektrik ve doğal gaz tahsis işlemlerini yapmak. 
  14. Bakanlık merkez, bağlı, ilgili ve ilişkili birimlerin istatistik envanterini tutmak. 
  15. Ülke enerji kaynaklarına ait istatistiksel verilerin takibini yapmak, sektörlerin görünümünü yansıtan göstergeler oluşturmak ve raporlamak. 
  16. Uluslararası kuruluşlara (IEA, OECD, EUROSTAT) Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarca gönderilen enerji istatistiklerini hazırlamak, koordine etmek ve izlemek. 
  17. Üretim, tüketim, ithalat, ihracat, stok bilgilerine göre yıllık Ulusal Enerji Denge Tablolarını (orijinal birimde ve TEP olarak) oluşturmak ve yayımlamak. 
  18. Haftalık Enerji İstatistik Bülteni ve Aylık Enerji İstatistikleri Raporunu hazırlamak ve yayımlamak. 
  19. Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporunu hazırlamak. Elektrik, doğal gaz ve genel enerji modellemeleri üzerinde çalışmak, sonuçlarını üst yöneticiye sunmak. 
  20. Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak. 

 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Proje Geliştirme ve Takip Dairesi Başkanlığı
  GÖREV TANIMLARI 

  1. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) belirlemek, gerekli teknik ve idari altyapı çalışmaları yaparak belirlenen alanları YEKA ilan etmek.
  2. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği çerçevesinde YEKA Kullanım Hakkı Yarışmaları düzenlemek.
  3. YEKA'lara ilişkin yarışma öncesi ve sonrası sürecine yönelik iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
  4. Yatırım ortamını iyileştirmek, süreçlerin yalın olmasını sağlamak, yenilenebilir yatırımcılarının uygulamada karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve alınması gereken önlemler konusunda ilgili kurum/kuruluşlar ve sektör ile koordinasyonu sağlamak.
  5. Türkiye’de ve dünyada yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek.
  6. Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyellerinin belirlenmesi, tanıtılması ve azami yararlanılması yönünde çalışmalar yapmak.
  7. Kaynak bazında yenilenebilir enerji potansiyeli atlaslarının coğrafi bilgi sistemi (CBS) teknikleri kullanılarak geliştirilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak.
  8. Güneş ve rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları ile lisanssız üretim başvurularının teknik değerlendirmelerini yapmak ve önlisans/lisans kapsamındaki değişiklik taleplerine görüşler oluşturmak.
  9. Yenilenebilir enerji tesislerinin kurulabilmesi için alınması gereken imar planı görüşleri ile ÇED sürecindeki izinler için görüş oluşturmak.
  10. Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yenilenebilir Kaynak İzleme ve Yerli Aksam Dairesi Başkanlığı
  GÖREV TANIMLARI 

  1. YEKA çalışmalarına ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek, yerli üretim faaliyetlerini denetlemek, yerlilik oranlarını takip etmek.
  2. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işleri yürütmek.
  3. RİTM kapsamında ülkemizdeki rüzgâr enerjisi santrallerinin izlemek, kısa süreli güç tahminlerini üretmek.
  4. 3096 sayılı kanun kapsamında yap işlet devret modeli (YİD) ile işletilen hidroelektrik enerji ve rüzgâr enerjisi santrallarının işletme denetimlerini yapmak.
  5. Yerli Aksam Yönetmeliği çerçevesinde uygulamada karşılaşılan sorunları tespit etmek, alınması gereken önlemler konusunda ilgili kurum/kuruluşlarla ve sektör ile koordinasyonu sağlamak.
  6. PHES ile ilgili çalışmaları yürütmek.
  7. Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yatırımlar Daire Başkanlığı

  GÖREV TANIMLARI 

  1. İlgili mevzuatı kapsamında elektrik üretim tesislerinin ön proje ve proje onay faaliyetlerini yürütmek.
  2. İlgili mevzuatı kapsamında elektrik üretim tesislerinin kabul işlemlerini yürütmek.
  3. Elektrik tesislerinin proje onayı ve kabul işlemlerine yönelik ilgili kurum, kuruluş ve tüzel kişilerin yetkilendirilmesi/görevlendirilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
  4. Elektrikle ilgili teknik mevzuata görüş oluşturmak ve teknik mevzuatın hazırlanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
  5. Elektrik üretim tesislerine matuf olarak talep edilen iş deneyim belgelerinin düzenlenmesine ilişkin ilgili mevzuatı kapsamında gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
  6. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 14’üncü maddesi kapsamında lisanslı enerji (elektrik üretim, dağıtım ve doğal gaz dağıtım) tesislerine ilişkin kamu yararı kararı işlemlerini yürütmek.
  7. Yerli kömür ve ithal kömürün birlikte kullanıldığı termik santrallerde yerli kömürün kullanımının tespitine yönelik denetim faaliyetlerini yürütmek.
  8. Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

 • Elektrik Dağıtım Bölgeleri Denetim Dairesi Başkanlığı

  GÖREV TANIMLARI 

  1. TEDAŞ tarafından yapılan periyodik denetimler ve kısmi denetimler sonrası Bakanlığa sunulan denetim raporlarını değerlendirmek, bulguları kayıt altına almak, raporları gereği için EPDK'ya göndermek. 
  2. EDAŞ'ların, her üç ayda bir kendisine ulaşan ihbar ve şikâyetlere yönelik gerçekleştirdiği işlemlerin Bakanlığa raporlanmasını takip etmek. İhbar ve şikayetlere ilişkin üçer aylık periyotlarla rapor hazırlamak. 
  3. 6446 sayılı Kanun kapsamında genel aydınlatma ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 
  4. TEDAŞ tarafından yapılan genel aydınlatma denetim raporlarını değerlendirmek, raporları gereği için EPDK’ya göndermek, istatistiki bilgileri tutmak. 
  5. Genel aydınlatma faaliyetlerinde sahada karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesi adına ihtiyaçlar çerçevesinde genelgeler yayımlamak. 
  6. Genel aydınlatmaya ilişkin talepleri değerlendirmek. 
  7. Elektrik enerjisi tahsisleri (seferberlik ve savaş hali) işlemlerini yapmak. 
  8. Elektrik Enerjisi Fonu (EEF) kapsamında nihai tüketiciye elektrik enerjisi satan tüzel kişilerin gerçekleştirdiği katkı payı ödemelerinin takibini yapmak. 
  9. Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak. 

 • Stratejik Planlama ve İç Kontrol Dairesi Başkanlığı

  GÖREV TANIMLARI 

  1. Plan, program, strateji belgeleri vb. belgelerin hazırlanmasına yönelik çalışmalara katılmak ve katkı sağlamak, bunların periyodik olarak izlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
  2. İç Denetim sürecinde oluşan bulgulara ait izleme süreçlerini takip etmek ve bu süreçleri Genel Müdürlüğümüze raporlamak.
  3. Görev tanımlarının, iş akış süreçlerinin ve risk kontrol matrislerinin güncellenmesini sağlamak.
  4. Genel Müdürlüğümüzün Hedef Bazlı Performans ve Yetkinlik Değerlendirme Sistemindeki iş ve işlemlerini yürütmek ve koordine etmek.
  5. Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

 • Mevcut Sözleşmeler Daire Başkanlığı

  GÖREV TANIMLARI 

  1. 3096-3996 sayılı Kanun kapsamında tarifeleri yapmak.
  2. Motorin Satın Alma İzin Belgesi vermek.
  3. YİD/İHD Projelerinin kamulaştırma işlemlerini yapmak.
  4. YİD/İHD projelerinin yıllık denetimlerini yapmak, yaptırmak, faaliyet raporlarını incelemek.
  5. YİD/İHD projelerinin sözleşme süresi sonunda devir işlemlerini yürütmek.
  6. Uluslararası tahkim merkezleri (ICC-Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ICSID-Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi, SCC-Stockholm Ticaret Odası ) nezdinde açılan davaları takip etmek.
  7. Elektrik Enerjisi Fonu (EEF) kapsamında mücbir sebep ödemelerini yapmak ve kredi geri dönüş işlemlerini takip etmek.
  8. Doğal gaz kesintisi olması halinde kullanılan ikincil yakıt ödemelerini yapmak.
  9. DSİ tarafından yapılan enerji tesislerinin Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne (EÜAŞ) devir işlemlerini gerçekleştirmek.
  10.Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

 • Enerji Politikaları ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı

  GÖREV TANIMLARI 

  1. Yerli kömür yakıtlı ve ithal kömür yakıtlı olup, yerli kömür de yakan elektrik üretim santrallerini işleten özel şirketlerden elektrik enerjisi teminine ilişkin her türlü iş ve işlemleri takip etmek ve yapmak.
  2. Genel enerji politikalarımız kapsamında üyesi veya gözlemci üye olduğumuz uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılmak, raporlara görüş vermek, talep edilen bilgileri sağlamak, gerekli güncellemeleri yapmak, ve uluslararası işbirliği süreçlerine yönelik ülkemiz enerji politikası çerçevesinde katkı sağlamak.
  3. Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak.
  4. Ülkemizin yenilenebilir, nükleer ve kömüre dayalı her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için uygulanacak politikaların oluşturulması çalışmalarını koordine etmek.
  5. Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulunun (EYTKK) Sekreterya işlemlerini yürütmek (başvuruları tasniflemek, gündemini oluşturmak, toplantıları organize etmek, toplantı sonuçlarını takip ederek paylaşmak, EYTKK portalı işlemlerini yürütmek.
  6. EÜAŞ’ne ait kömür sahalarını ekonomiye kazandırmak amacıyla yerli kömür elektrik enerji santrallerinin kurulmasına ilişkin olarak Özelleştirme İdare Başkanlığı tarafından yapılan ihalelere konu iş ve işlemleri yürütmek.
  7. Genel Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili olarak, teknik mevzuat dışında, ikincil mevzuat hazırlamak, mevcut olanları güncellemek ve enerji piyasalarına ilişkin başta EPDK olmak üzere ilgili kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen ikincil mevzuat düzenlemelerine ilişkin görüş vermek.
  8. Ulusal ve uluslararası teknolojik gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak.
  9. Yeni teknolojiler ve ARGE faaliyetlerine ilişkin bağlı ve ilgili kuruluşlarımız nezdinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
  10. Akıllı şehirler ve akıllı şebekeler kapsamında yürütülen faaliyetlere katkı vermek.
  11. Genel Müdürlük faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

 • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

  GÖREV TANIMLARI   1. 10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, yapım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak. 

  2. 10/2/1954 tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre; ödenmesi gereken yol masrafı ve yer değiştirme masraflarına ilişkin ödemeleri yapmak. 

  3. 31/12/2005 tarihli merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereğince, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde mali işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri ve bunların düzenlenmesi gerekenlerin şekil ve türlerini belirlemek. 

  4. 14/7/1965 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa göre devlet memurlarının; hizmet şartlarını, niteliklerini, yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenlemek veya düzenlettirmek. 

  5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; personelin doğum, ölüm, izin, rapor, geçici görevlendirme, göreve başlama, görevden ayrılma, emeklilik vb. işlerini yapmak. 

  6. Genel evrak ve arşiv hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

  7. Hizmet alanları ile ilgili bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe hazırlamak ve uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve mali istatistikleri hazırlamak, faaliyet raporuna esas olacak verileri hazırlamak, ödeneklerin planlama ve dağıtımını sağlamak, aktarma ve tenkis talep işlemlerini izlemek ve gerçekleştirmek, ödeneklerin ayrıntılı muhasebesini tutmak. 

  8. Taşınırların etkili, verimli, ekonomik ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullanılması, kayıtların usulüne uygun tutulması, yönetim hesabının ilgili mercilere iletilmesi işlemlerini yapmak. 

  9. Görev alanıyla ilgili olarak dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, CİMER müracaatları ve vatandaş dilekçelerine yönelik yapılacak işlemleri yürütmek. 

  10. Birimde kullanılan büro makineleri, bilgisayar, telefon, faks ve benzeri demirbaşların bakım sözleşmeleriyle onarımlarını yaptırmak, giderleri karşılamak. 

  11. Daire Başkanlığınca ödenmesi gereken haberleşme araçlarının (mobil, harici telefonlar vb.) kullanımları sonucu tahakkuk eden faturaları tasnif etmek, imza ve tasdik işlemlerini tamamlayarak ödenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek. 

  12. Genel Müdürlüğümüz bütçe ve mali konuları ile ilgili iş ve işlemleri Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli yürütmek. 

  13. Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak. 

Duyurular